Szeretném jobban megismerni Istent!

Mindenki találkozott már az Úr Jézusnak az alábbi mondatával, gondolkodtunk is már rajta, vajon mit akarhatott mondani ezzel Urunk.

Mt 5:6 Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

Kérdezheti a kedves olvasó, hogy kerül a MEGISMERÉS kapcsolatba az ÉHEZÉSSEL és SZOMJÚHOZÁSSAL?

Talán segít megérteni a kérdést, ha elmélkedünk kicsit azon, hogy mit is jelent az éhezés és a szomjúhozás…

Ha nyelvtanilag vizsgáljuk a két szót, akkor úgy tudjuk ezt jellemezni, hogy ezekhez a szavakhoz tárgy vonzódik. Mit is jelent ez? Azt, hogy nincs éhség csak magában, hanem mindig VALAMIT éhezik az ember, és mindig VALAMIT szomjazik az ember. Tehát ennek a két szónak van tárgya. Ha éhes vagy, akkor azt nem tudod kielégíteni egy jó könyvvel, vagy egy pohár vízzel, de a szomjúságot sem egy szelet kenyérrel.

Az Úr Jézus azt tartja BOLDOGNAK, aki az IGAZSÁGOT éhezi és szomjúhozza.

Jn 17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Az Úr Jézus választ ad egy örök kérdésre: Mi az IGAZSÁG?

Ha, tehát szomjúhozom és éhezem az Isten szavára, akkor az engem betölt, megelégít.

Ezék 2:7 És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.

Ezék 2:8 Te pedig, embernek fia, halld meg a mit én néked szólok. Ne légy pártos mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, a mit én adok néked.

Ezék 2:9 És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém, és ímé benne egy könyv türete vala.

Ezék 2:10 És kiterjeszté azt előttem, és ímé be vala írva elől és hátul, és írva valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók.

Ezék 3:1 És mondá nékem: Embernek fia! a mi előtted van, edd meg; edd meg ezt a türetet, és menj, szólj az Izráel házának.

Ezék 3:2 Felnyitám azért számat, és megéteté velem azt a türetet.

Ezék 3:3 És mondá nékem: Embernek fia! hasadat tartsd jól és belső részeidet töltsd meg ezzel a türettel, a melyet adok néked. És megevém azt, és lőn az én számban, mint az édes méz.

Ezék 3:4 És mondá nékem: Embernek fia! eredj, menj el az Izráel házához, és szólj az én szavaimmal nékik.

Íme, egy sajátos képekkel megfogalmazott történet a Mindenható prófétájával kapcsolatosan. Arra szólítja fel a Mindenható Ezékielt, hogy egye meg valóságosan az Ő beszédét. Engedelmeskedve Ezékiel, úgy találta, hogy a Mindenható Szava olyan volt a bensőjében, mint az édes méz.

Éhezni, szomjúhozni azt, ami finom, ami kívánatos… És az ígéret: MEGELÉGÍTTETNEK!

S mondhatod, hogy ez egy ócska ószövetségi történet, ami manapság…

Láss csodát! Ez a történet megismétlődik az Igében. Figyeld csak!

Jel 10:8 És a szózat, a melyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van.

Jel 10:9 Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz.

Jel 10:10 Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.

Jel 10:11 És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.

Mit tartalmaznak ezek a könyvtekercsek, s mi hasznom van nekem ezekből? Gondolom ez a következő kérdés, ami megmozgatja az ember fantáziáját. Szeretném jobban megismerni a Mindenhatót, s most jönnek nekem azzal, hogy fogyasszam az Isten könyveit, írásait… Mi értelme van ennek?

Nagyon sok! Maga az Úr Jézus mondja:

Jn 8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Mi köze az igazságnak Isten szavához? Az igazság – rendben van – szabaddá tesz, de mi a helyzet az Igével?

Mit olvastunk? A te Igéd IGAZSÁG és újfent ha megismeritek az igazságot, az SZABADDÁ tesz.

De nézzük meg, hogy a fent idézett ige milyen környezetben szerepel?

Jn 8:31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;

Jn 8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Jn 8:33 Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?

Jn 8:34 Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

Jn 8:35 A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.

Jn 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

Jn 8:37 Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.

Jn 8:38 Én azt beszélem, a mit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, a mit a ti atyátoknál láttatok.

Jn 8:39 Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.

Jn 8:40 Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

Jn 8:41 Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.

Jn 8:42 Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.

Jn 8:43 Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.

Jn 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Jn 8:45 Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.

Jn 8:46 Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?

Jn 8:47 A ki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.

Jn 8:48 Felelének azért a zsidók és mondának néki: Nem jól mondjuk-é mi, hogy te Samaritánus vagy, és ördög van benned?

Jn 8:49 Felele Jézus: Nincs én bennem ördög; hanem tisztelem az én Atyámat, és ti gyaláztok engem.

Jn 8:50 Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van a ki keresi és megítéli.

Jn 8:51 Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.

Jn 8:52 Mondának azért néki a zsidók: Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is; és te azt mondod: Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké.

Jn 8:53 Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál, a ki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek állítod te magadat?

Jn 8:54 Felele Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, a ki dicsőít engem, a kiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,

Jn 8:55 És nem ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.

Jn 8:56 Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.

Jn 8:57 Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad?

Jn 8:58 Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.

Jn 8:59 Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

Egy-két igazság ebből az Igéből…

Az Úr Jézus támadói Ábrahámtól származnak, akiről azt mondja az Ige:

1Móz 15:6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Ez a mondat akkor hangzott el, amikor a Mindenható ígéretét Ábrám meghallotta, s azt ő elhitte, elfogadta…

Tehát Ábrahámtól származnak a vádlók, s az Úr Jézus a fenti részben rávilágít arra, hogy amiképpen Ábrahám az Isten akaratát cselekedte, akképpen nekünk is azt kell. Nem elég a származás – valamilyen vallásba beleszülettem -, hanem egy (Istennel) személyes találkozás után cselekedni kell az Ő akaratát, s ez az Igazság fog szabadokká tenni.

Gondolkodj azon:

1.       Mit mond az Isten szava (igazsága) rólam?

2.       Mit jelent megismerni az Igazságot?

3.       Milyen változást hoz az életembe, ha megismerem az Igazságot?

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük