Kié is a gyülekezet?

Virtuális közösségünkben az elmúlt néhány hétben a gyülekezet körül folyik az elmélkedés. Kié a gyülekezet, kell-e nekem oda járni, mi van, ha járok, s mi van, ha nem járok? Szóval benne vagyunk rendesen… Találtam egy kedves kis történetet a Jézus-történetek között. Tömény történet, mind mindegyik, amelyik Jézussal közvetlen kapcsolatban van. Néhány dolgot jó, ha megértünk belőle. Íme a történet:
Mt 16:13-19 Mikor Jézus Fülöp Cézáreájának környékére érkezett, megkérdezte tanítványait: „Mit mondanak az emberek, ki az embernek Fia?” Azok ezt válaszolták: „Némelyek Bemerítő Jánosnak mondják, mások Illésnek, egyesek Jeremiásnak, vagy a próféták közül egynek.” „Hát ti kinek mondtok engem?” kérdezte tovább tőlük. Mire Simon Péter ezt felelte: „Te vagy a Felkent, az élő Istennek Fia!” Mire Jézus a következőt felelte neki: „Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert hús és vér nem leplezhette le előtted ezt, csak az én mennybéli Atyám. Én meg azt mondom neked: Te Péter (kőszikla) vagy! Én ezen a kősziklán építem fel majd az én eklézsiámat, s azon még az Alvilág (Hádész) kapui sem vehetnek majd erőt. Odaadom majd neked a mennyek királyságának kulcsait, úgyhogy ha valamit a földön megkötnél, az a mennyekben is kötve lesz, s ha valamit a földön feloldanál, a mennyekben is oldva lesz.”
Kulcskérdés az, hogy kinek mondom a Jézus Krisztust. Kulcskérdés az is, hogy honnan szedem a dolgot. Pétert boldognak mondja Jézus, mert az ő kijelentése a mennyei Atyától származik. Jézus erre a hitre alapozza az egyházának, az eklézsiának a felépítését. Mi az eklézsia alapja? Meggyőződve lenni arról, hogy Jézus Krisztus az élő Isten Fia. Az eklézsiának nem politikai hatalmat kell építeni, ahogy azt sok, sőt a legtöbb keresztyén gyülekezet teszi, hanem Isten királyságát kell építeni. Ennek a királyságnak kell tudni a helyét, s nem szabad összetéveszteni a működési területét. Jézus mondja:
Jn 18:36-37 Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: …Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra."
Ennek a királyságnak a „központja” a mennyben van, de itt a földön terjeszkedik. S ahogy Jézus az igazságról tesz bizonyságot, az Ő népe, a gyülekezet is erre hivatott. Magam is abban a szolgálatban állok, hogy hirdessem az Isten királyságát, arra akarom meggyőzni az embereket, hogy „béküljenek meg az Istennel” (2Kor 5,20) Ezt a királyságot a pokol erői ostromolják. Céljuk az, hogy a gondolatainkban, a cselekedeteinkben, a kapcsolatainkban Isten ellenségévé váljunk azáltal, hogy beengedünk abba más személyt vagy személyeket. Az a célja, hogy ne Isten legyen az első az életünkben. Az eklézsia azoknak a közössége, akik megvallják, hogy egyedül Jézus az élő Isten Fia, s kivetnek az életükből mindent, ami a pokol erőihez köti őket.
1Pét 2:9 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
Az eklézsia a világból elválasztott, elkülönített embereknek a nemzettsége, közössége, akik Isten munkáját végzik ebben a világban. Királyi papság: A papi szolgálatban a közbenjárás, az áldozat bemutatása a feladat. Emberekért közbenjárni, hirdetni a jó hírt, betegeket, kötelékekben szenvedők életét megoldani, s magasztalni a Mindenhatót. Szent nemzet, amit Isten saját tulajdonába vett, Jézus vére által megvásárolt, s megtisztított. A kérdés tehát az: Kié az eklézsia? Egyértelmű: Istené. Mindent Ő csinált vele kapcsolatban. A kiválasztást, a megszentelést, a szolgálatba állítást. Mindent!