Az elengedésről

Az elengedésről

A tegnapi napon elmélkedtünk a böjt lényegéről, pontosabban az ISTENNEK TETSZŐ BÖJTRŐL.

Emlékezzünk:

Ézs 58:6 Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!

Ézs 58:7 Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!

Vannak rabszolgáid? Működtetsz börtönt? Börtönt, benne kalodába zárt rabokkal?

  • ÁÁÁÁ, dehogy! –hangzik a válasz gondolom. Minden ember így gondolkodik: én nem zártam börtönbe, kalodába senkit

Akkor mi ez a bilincses példázata a Mindenhatónak? Mi ez a felszólítás? Mit kezdjek én ezzel?

Teljesen jogos a kérdés.

A Bibliában a Hegyi Beszéd képezi úgymond a Mennyek Országának az alkotmányát. Ebből a részből idézek:

Mt 5:21 "Hallottátok, hogy megmondtatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.

Mt 5:22 Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére.

Mt 5:23 Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,

Mt 5:24 hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.

Mt 5:25 Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj.

Mt 5:26 Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is."

Mondhatod: én nem öltem meg senkit, rám ez a parancsolat nem vonatkozik.

Valóban? Senkit nem szúrtál le, senkit nem mérgeztél meg méreggel, senkit nem lőttél le. Rendben van: egy páholyban ülünk, mert én sem.

Az Úr Jézus továbbmegy: Én pedig azt mondom nektek:

Itt valami erős dolog fog következni, joggal érezzük így. Most jön a gyilkosság fogalmának a kiterjesztése.

És valóban, elkezd arról tanítani, hogy nem csak a fizikai élet kioltása a gyilkosság, hanem az is, amikor haragszunk a másik emberre, amikor a harag jármát tesszük fel a másikra

S a törvény tartalmazza a bűnhöz a büntetést is. Figyeld csak: méltó a gyehenna tüzére. 

A folytatás: menjünk istentiszteletre! Vagyis:

Mt 5:23 Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed…

Szoktunk istentiszteletre menni, szoktunk imádkozni, úrvacsorát venni, áldozni, ki-ki a felekezeti szokása szerint. Ez rendben van. DE!!!

Mt 5:23 Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,

Ez az ige azt akarja jelenteni, hogy kizárja az istentisztelet a haragot? Vagy az egyik, vagy a másik?

Igen, ha haragszol, akkor ne járulj Isten elé! Egyszerűen nem tudsz elé járulni.

Ez viszont nem azt jelenti, hogy lőttek az Istennel való jó kapcsolatodnak! Ellenkezőleg! A mennyek királyságának alkotmánya megoldást ad számodra a haragra. Hogyan kezeld, mit tegyél…?

Mt 5:24 hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.

Békülj ki a te embertársaddal! Ez azt jelenti, hogy tegyél meg mindent, amit megtehetsz annak érdekében, hogy a békesség helyreálljon!

Egy-két ige még ebben a témában:

1Ján 3:15 Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

1Ján 2:9 Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van.

Ha megbocsátasz, megbékélsz a te embertársaddal, akkor a Mindenható reagál a te böjtödre. Figyeld csak:

Ézs 58:6 Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!

…..

Ézs 58:8 Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.

Gondolkodjunk!

Van-e harag az életemben valaki iránt is? A legkisebb fenntartás, a legkisebb neheztelés…?

Mit tehetek annak érdekében, hogy a békességem helyreálljon Istennel?

Elhatározás

Mit fogok tenni ennek érdekében?

Bátorítás

Tedd meg elhatározásodat! Békülj meg a te embertársaddal, mert akkor fogsz a Mindenható világosságában járni, akkor fogod megtapasztalni azt, hogy Ő veled van, támogat, meggyógyít, megerősít.

 

Kovásztalanítás

Kovásztalanítás... Avagy a tavaszi nagytakarítás…?

A kovásztalan kenyerek ünnepéről van szó. Egy olyan időszakról, ami megelőzi a húsvétot. Ezt az időszakot, ünnepet a Mindenható rendelte el annak idején, az Egyiptomból való kimenekülést megelőzően.

Mit ír erről a Mindenható Igéje?

2Móz 12:15 Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Még az első napon távolítsátok el a kovászt a házatokból! Ki kell irtani Izráelből mindenkit, aki kovászosat eszik az első naptól a hetedik napig.

2Móz 12:16 Az első napon tartsatok szent gyülekezést, és a hetedik napon is tartsatok szent gyülekezést. Semmiféle munkát ne végezzetek azokon; mindenkinek csak annyi munkát szabad végeznie, amennyi az étkezéshez szükséges.

2Móz 12:17 Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát ezt a napot nemzedékről nemzedékre örök rendelkezés szerint.

2Móz 12:18 Az első hónap tizennegyedik napjának estéjétől kezdve egyetek kovásztalan kenyeret a hónap huszonegyedik napjának estéjéig.

2Móz 12:19 Hét napon át ne lehessen kovászt találni a házatokban; ki kell irtani Izráel közösségéből mindenkit, akár jövevény, akár az ország szülötte, aki kovászosat eszik.

2Móz 12:20 Semmiféle kovászosat ne egyetek. Kovásztalan kenyeret egyetek bárhol laktok!

A történet előzménye

A Mindenható Mózes vezetésével ki akarja szabadítani Izrael népét az egyiptomi fogságból. Mózes elkéri a népet a fáraótól, de az kérlelhetetlen. Csapások következnek, szám szerint kilenc. A fáraó kilenc csapás után sem kész elengedni a hébereket. Nem, hogy elengedésről nincs szó, hanem a rabszolgamunka szigorítása következik be. Ebbe a helyzetbe, a tízedik csapás előkészítéseként kapja a nép a kovásztalan kenyerek tilalmát.

A döntés

A Mindenható parancsa értelmében minden kovászt ki kell takarítani a házból. Aki ismeri a >>kovász< < természetét, az tudja, hogy erjesztő szennyeződésnek értelmezhetjük a kovászt. Befőzés idején, ha a steril befőttbe egy kenyérmorzsa belehullik, akkor az egész üveg befőtt megerjed, elromlik. A kovászos uborka esetében (ott éppen az erjedés a cél) kenyérrel erjesztünk.

Izrael népének el kellett dönteni, hogy kész elhagyni Egyiptom földjét, kész velük szakítani.

A kivonulás után, amikor nehéz megpróbáltatások jöttek Izrael számára, visszakívánkoztak az egyiptomi húsos fazekakhoz.A kovásztalanítás szimbolikus értelme az, hogy minden olyan szennyeződés, ami Egyiptomhoz, az Isten nélküli világhoz köt, azt ki kell takarítani az életünkből. Izrael esetében, a látható szinten ez tavaszi nagytakarításként élték meg, szellemi szinten számukra azt jelentette, hogy amikor a Mindenható parancsa elhangzik, akkor indulás ki Egyiptomból.

A hagyomány szintjén

Ma is szokás a falusi (s talán nem csak a falusi) portákon nagytakarítást végezni. Emlékszem gyermekkoromban ez nagy mozgósítást jelentett. Ilyenkor tisztasági meszelést végeztek, ablakot pucoltak, az edényeket kivétel nélkül átmosták. Olyan helyekre is eljutottak a takarítással, ahová talán egész évben soha.

A zsidó családoknál ugyanez a hagyomány épült be e parancs kapcsán. A külsőségek nagyon szigorú takarítását jelentette ez.

Szellemi szinten

Szellemi szinten takarítani kicsit bonyolultabb. Szakítani tudatosan azokkal a dolgokkal, szokásokkal, (bűnökkel), amelyek a Mindenható akaratával nem összeegyeztethetőek. Teljes lelkiismeretvizsgálatot végezni.

Nem véletlenül beszélünk a böjt kapcsán a kovásztalanításról. Rendezni lehet a kovásztalanítás kapcsán megerjedt emberi kapcsolatokat. Ilyenkor lehet igazából újat kezdeni: olyan embertársainkhoz közeledni, akiktől tudatosan, vagy véletlenül elzárkózunk. Ez az időszak a megbocsátás, elengedés ideje. Ez a Mindenhatónak kedves istentisztelet:

Ézs 58:6 Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!

Ézs 58:7 Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!

A kovásztalan kenyerek ünnepe a húsvét előestéje

Úgy készülni a húsvétra, a szabadulás ünnepére, hogy bennünk van a készség arra, hogy mi magunk is elengedjünk, megbocsássunk, rendezzünk. Az Úr Jézus így tanított imádkozni:

Mt 6:12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

Ez pontosan erről a készségről szól. Elfogadom (persze, hogy elfogadom) a Mindenható bűnbocsánatát, de magam is kész vagyok a bilincseket megoldani. Megbocsátok, hiszen magam is bocsánatra szorulok.

A kovásztalanítás mélysége

Mennyire kell ezt a nagytakarítást elvégezni? Elég csak ott söprögetni, ahol látszik? A szekrény mögött ott hagyhatom a mocskot?

Pál apostol így tanít:

1Kor 5:6 … Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti?

A takarítás valóban „nagy” takarítás. A Mindenható elé készülünk, aki nem tud közösséget vállalni a bűnnel, annak még a gondolatával sem. A kovásztalanítás a Mindenható iránti szeretetből fakad:

Mennyire ajánlott szeretni az Urat? Hát így:

Mt 22:37 Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

A teljes azt fejezi ki, hogy az életem teljes takarításon esik át.

Jó kovásztalanítást!

Nagytakarítás

Nagytakarítás...

A böjt használatos „ritus” nem csak vallásos körökben. Használják a szervezet tavaszi nagytakarításának elősegítésére is. A rengeteg salakanyag, ami a testben megtalálható, egy célirányos kezeléssel kiürülhet a szervezetből.

A léleknek/szellemnek is szüksége van salaktalanításra. A böjt kiváló lehetőséget ad erre. Csak megjegyzem, hogy a böjt nem egy negyvennapos történet, hanem az év 365 napján történik, hiszen életformánk a Mindenhatóval való kapcsolat.

Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad nekünk. 

Ezért mondja az Írás: „Isten ellenáll a büszke embernek, de az alázatosnak kegyelmet ad.” Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki! Ugyanakkor álljatok ellen a Sátánnak, és ő el fog szaladni tőletek. Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok! Ti bűnösök, takarítsátok ki a bűnöket az életetekből! Tisztítsátok meg a szíveteket, és ne próbáljátok többé Istent is, meg a világot is követni! 

(Jakab apostol levele 4:6-8)

Az Istennel járás azzal jár, hogy kidobjuk az életünkből azt, ami egyébként elválaszt Tőle.

Mit is jelent ez?

A válasz benne van a Mai Ige kiadvány 2014. március 22-i üzenetében. Olvassuk!

„…Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök…” (Jakab 4:8)

Jakab ezt írja:

„Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök” (Jakab 4:8).

Abban a pillanatban, amikor közel jössz Istenhez, rádöbbensz, milyen állapotban vagy. Figyeld meg, Isten nem azt követeli, hogy tisztulj meg, mielőtt ő közeledne hozzád! Emberi igyekezetünk saját magunk megjavítására nem használ. Miért? Mert Isten kegyelme az egyetlen, amin keresztül ő kapcsolódni tud hozzánk (ld. Efezus 2:8-9). Isten nem azért mutat rá az életedben arra a területre, ahol kudarcot vallottál, hogy elítéljen, hanem azért, hogy megtisztítson. Tudja, hogy a nem tiszta kezek lehetőséget adnak a sátánnak arra, hogy vádolhasson, ezért mondja, hogy tisztítsd meg a kezed, így az ördögnek nem lesz mibe kapaszkodnia.

„Talpalatnyi helyet se adjatok az ördögnek, ahol megvethetné a lábát” (Efezus 4:27 NIV).

Ha megvallottad bűneidet és megtisztultál, bátran szembenézhetsz a sátánnal, és mondhatod: „Itt nincs számodra hely, egy négyzetcentiméternyi sem!”

Jakab így folytatja:

„…szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek” (Jakab 4:8).

A szívünk olyan, mint a számítógép merevlemeze, itt tároljuk a dolgokat.

„Mert szívvel hiszünk…” (Róma 10:10).

A szívünk „teremti meg” és tárolja meggyőződéseinket, azt, hogy miben hiszünk, legyen az a hit akár építő, akár romboló. Amint kialakul bennünk egy felfogás, elkezdünk a szerint élni. Ha ez kétlelkűséggel társul, akkor bár tudod, mi rossz, mégis azt hiszed, hogy meg tudod úszni. Hogyan tudnál győzni az ellenség fölött, ha szíved tele van tévhitekkel és kétlelkűséggel? Gondolod, hogy csak lapozol egyet, és minden megoldódik? Nem. Térdre kell borulnod Isten előtt, és kérned kell:

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! (Zsoltárok 51:12).

Ha így imádkozol, Isten megtisztít, erővel ruház fel és győzedelmes életre segít.

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Kiadvány formájában megrendelhetõ az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33."

 

Az ördögnek ellenállok!

Az ördögnek ellenállok!

Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad nekünk. 

Ezért mondja az Írás: „Isten ellenáll a büszke embernek, de az alázatosnak kegyelmet ad.” Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki! Ugyanakkor álljatok ellen a Sátánnak, és ő el fog szaladni tőletek. Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok! Ti bűnösök, takarítsátok ki a bűnöket az életetekből! Tisztítsátok meg a szíveteket, és ne próbáljátok többé Istent is, meg a világot is követni! 

Jakab apostol levele 4:6-8

Kivel állok szóba, s kivel nem… A győzelem kulcsa ez volt az egri vár török elleni védelménél is: „A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok.” (Gárdonyi: Egri Csillagok)

Hogyan néz ki ez a gyakorlatban?

A válasz benne van a Mai Ige kiadvány 2014. március 20-i üzenetében. Olvassuk!

„…álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab 4:7)

Ha önuralmat gyakorolsz, készenlétben vagy és alárendelted magad Istennek, a következő lépésed ez legyen: „álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.”

Ha Jézus a szövetségesed, az ő ereje és hatalma áll mögötted, és minden forrása rendelkezésedre áll. Így, ha valamit cselekszel vagy mondasz, az nem csupán a te tetted vagy szavad, hanem az ő képviseletében végzett cselekedet, az ő nevében kimondott szó.

Gondold végig így: ha a rendőr leállít gyorshajtás miatt, a törvény egész ereje mögötte áll. Ha nem vagy hajlandó megállni, akkor az egész helyi rendőrség üldözni fog, aztán országosan is körözni fognak, és ha elkapnak, a rendőrség átad a bíróságnak, te pedig fejedre vonod a törvény teljes hatalmát.

Amíg a rendőr feladatával összhangban cselekszik, és alárendeli magát parancsnokainak, addig amit mond, és amit tesz, a törvény nevében és teljes hatalmával teszi.

Érted a lényeget? Isten országában az alárendelt élet képviseli a királyt. Ha tehát az ő akaratával összhangban beszélsz vagy cselekszel, akkor ő maga szól vagy cselekszik rajtad keresztül. Ezt a parancsnoki rangsort a sátán sem tudja megtörni, és nem is tud ellenszegülni a parancsnak.

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek” (Lukács 10:19).

Ha alárendeled magad Istennek, akkor ellen tudsz állni az ördögnek, ahogyan Jézus is megtette, amikor ezt mondta:

„»Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!« Ekkor elhagyta őt az ördög…” (Máté 4:10-11).

Ha te kimondod ugyanezt, előled is el fog futni (ld. Jakab 4:7).

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Kiadvány formájában megrendelhetõ az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33."

 

A közeledés kölcsönös

A közeledés kölcsönös

Vedd észre, hogy a Mindenható tette meg az első lépést feléd akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt érted. Ezzel szabad az út a Mindenhatóhoz. A bűn eltöröltetett az útból.

Hogyan működik ez a közeledés? Egy lépést te, s a Mindenható fut feléd.

A válasz benne van a Mai Ige kiadvány 2014. március 21-i üzenetében. Olvassuk!

 „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok…” (Jakab 4:8)

Az „álljatok ellen az ördögnek” kötelező érvényű parancs, de ezzel még nincs vége a harcnak. A záróakkord ez:

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:8).

A sátán célja, hogy éket verjen közéd és Isten közé. Hogyan tudod ebben megakadályozni? Úgy, hogy csökkented a távolságot Isten és önmagad között! Figyelj meg három dolgot:

1)   Az Istentől való eltávolodás öntudatlanul történik. Az ember túlságosan elfoglalttá válik, maga körül forog, vagy túl sok mindent vállal magára. Észre sem veszed, és imaéleted csupán az étkezések előtti fohászra korlátozódik, bibliaolvasásod a vasárnapi alapigére, dicsőítésed az istentiszteleti közös énekekre.

„Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk” (Zsidók 2:1).

Az eltávolodás nem hirtelen történés, hanem lassú elsodródás.

2)   Az Istentől való eltávolodás veszélyes. A sátán célja, hogy elválasszon Istentől és áldásaitól. Mint ahogy az a katona is könnyű célponttá válik, aki ellenséges területen el van vágva csapataitól. A Biblia azt mondja

„Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki” (Prédikátor 4:10).

3)   Az Istentől való eltávolodás döntés kérdése. Ezt azonban mindig az ember választja, sosem Isten! Ő azt mondja:

„Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsidók 13:5).

Ő minden körülmények között hűséges marad.

„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg… Ne félj, mert én veled vagyok!...” (Ézsaiás 43:2-5).

Isten része az, hogy: „…ő közeledni fog hozzátok”. Ha csak egyetlen lépést teszel felé, ő máris áthidalja a szakadékot, magához ölel, biztonságba helyez és képessé tesz,

„…hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben” (Efezus 6:11).

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Kiadvány formájában megrendelhetõ az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33."

 

Útban a sikerhez

Útban a sikerhez

Mindenki szeretne győzni az élet nehézségeiben. Szeretné, ha a Mindenható Istent a maga oldalán tudhassa. Úgy gondolkodunk, hogy ha kérünk Tőle, akkor Ő adni fog. Ez így is van. A Mindenható Isten valóban egy nagyvonalú, bőkezű Úr, aki örömét leli abban, hogy adjon!

Miért van az, hogy esetenként, még sem működik? Mit rontunk el? Vagy van-e egyáltalán ok okozati összefüggés a kérés, s az adás között?

A válasz benne van a Mai Ige kiadvány 2014. március 19-i üzenetében. Olvassuk!

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek…” (Jakab 4:7)

A józanság és készenlét (ld. 1Péter 5:8) segít, hogy győzzünk a harcban a sátán taktikáival szemben, a következő lépés azonban létfontosságú. A haditudomány egyik része a harci magatartási szabályok vagy művelet-végrehajtási szabályok. Ha többnyire inkább veszítesz, semmint győzöl, akkor valószínűleg figyelmen kívül hagytad ezt az életbevágóan fontos szabályt:

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek…” (Jakab 4:7).

A megváltással nem valami vallásos elit klubjába kerülsz be, hanem besoroznak az Úr hadseregébe. Ez a háború nem csupán rólad szól – hanem Királyodról, az ő uralmáról és hatalmáról, és mindazokról, akik elismerik joghatóságát. Az ő országának erejét és tekintélyét csak a király adhatja meg alattvalóinak. Ahhoz, hogy győzni tudj ebben a csatában, el kell ismerned Jézust királyodnak, és engedelmeskedned kell neki.

A római százados, aki találkozott Krisztussal, megértette ezt.

„Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek: Menj el, elmegy; és a másiknak: Jöjj ide, idejön…” (Lukács 7:8).

Ő felismerte, hogy Jézusnak a katonai alá- és fölérendeltségi viszonyhoz hasonló hatalma van. Ha alárendeled magad Jézus parancsainak, az erőt ad, hogy sikerrel álld meg helyed a sátán elleni harcban.

Ne rohanj ész nélkül a csatába! Inkább ismerd el Krisztus hatalmát, és rendeld alá magad, mert az engedelmes élet a győzelmes élet. A kísértés pillanatában ragadd meg a lehetőséget, és add meg magad Jézusnak, a királyok királyának, aki ezt mondta:

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Máté 28:18).

Az ő parancsnoksága alatt rájössz, hogy a sátán feletti győzelem csak egy módon érhető el:

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura” (Zakariás 4:6).

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Kiadvány formájában megrendelhetõ az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33."

 

Büszkeség, vagy alázat?

Büszkeség, vagy alázat?

Jak 4:6 Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad nekünk. Ezért mondja az Írás: „Isten ellenáll a büszke embernek, de az alázatosnak kegyelmet ad.”

Az alázat azt jelenti, hogy amikor a Mindenható szavát hallom, akkor arra nyitott vagyok. A nyitottság engedelmességet jelent. Készséget arra, hogy megtegyem, amit mond. Készséget arra, hogy bizalmam legyen benne. Figyeld csak!

Jn 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, annak nem lesz örök élete, és Isten haragja rajta marad.”

Engedetlenség, vagy hit? Nagy a tétje!

Péld 3:5-6 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Az Úrban bízó ember nem tart vissza semmit. Teljes szívből engedelmeskedik, teljes szívből megbízik a Mindenhatóban.

Az engedetlenség nem kedves Isten előtt, elválaszt tőle. A bűn az, ami elválaszt tőle, mert a bűn nem kedves Isten előtt. Ennek viszont súlyos következménye van, mint annak is van következménye, ha valaki „nyit” a Mindenható felé, s alázattal engedelmeskedik:

Róm 6:23 A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál. Isten kegyelmének ajándéka ellenben az örök élet, ezt pedig a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban kaphatjuk meg.

Nem a Mindenhatón múlik, hogy halálban, vagy örök életben vagyunk. Isten ezt Jézus Krisztusban már elrendezte. Ő halt meg előbb, s nem minket küldött a halálba.

Róm 5:8 Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben éltünk.

Hogyan válaszolsz az Isten megelőző szeretetére? Alázattal, vagy kevélységgel, büszkeséggel? A tét nagy! Bátorításul:

Róm 12:1 Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Istennek! Ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent.

Add magad Istennek, s maradj ott az Ő oltárán! Légy teljesen az Övé! Ne akarj senkivel, s semmivel osztozni a Mindenhatón!

 

Eldöntheted, hogy kié vagy

Eldöntheted, hogy kié vagy..

Eldöntheted, hogy böjtölsz, vagy sem. Azt is eldöntheted, hogy csinálsz-e bizonyos dolgot, vagy sem. S azt is te szabod meg, hogy kié vagy.

Kihez akarsz tartozni?

Tegnap a házasságtörő nő példáján keresztül azt láttuk, hogy hatalmat kapott Jézustól arra, hogy ne vétkezzen.

Azt is eldöntheti az ember, hogy kihez tartozik. Olvasd csak:

Jn 1:12-13 Azoknak azonban, akik elfogadták őt, jogot adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Mindazoknak, akik hisznek benne. Ők nem a szokásos módon születtek, ahogyan a gyerekek szoktak születni, nem testi vágyból, és nem férfi kívánságából, hanem Istentől születtek.

Jogodban áll eldönteni, hogy Istené leszel, vagy sem. Jézus Krisztus az életed része lesz-e vagy sem? Jogodban áll eldönteni, hogy életedet ezen túl az Ő szava szabályozza, vagy mész továbbra is a saját fejed után.

Kinek adod oda magad?

Róm 12:1 Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Istennek! Ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent.

Isten kezébe adod oda magad? Teljesen az övé leszel? Kész vagy erre?

Nem az a nehéz, hogy elhatározd, eldöntsd, hogy Istené lesz életed, hanem az, hogy élő áldozatként ne szállj le az oltárról.

A halott áldozat, az egyszer ott van és kész. Az élő viszont akaratnyilvánítási lehetőséggel rendelkezik, s időnként, ha neki úgy tetszik, akkor lemászik az oltárról.

Jogodban áll ott maradni, s Isten akaratát tenni, az életedben.

Mit döntesz?

 

A böjt döntés

A böjt döntésb...

Döntés az, hogy ellopok egy tárgyat, s döntés az is, hogy – bár lenne erre lehetőségem –nem teszem meg.

Sokszor döntéseink nem a saját akaratunk által befolyásoló dolgok. Gyakorta körülmények állnak a háttérben, amelyeket az ember nem tud megváltoztatni. Hacsak…az ember nem tud megváltoztatni. Hacsak…

Vajon az a hölgy, aki eladja a testét férfiaknak némi pénzért ellenszolgáltatásul, nem tér-e zokogógörccsel nyugovóra? Vajon jókedvéből teszi, amit tesz? Vajon nem határozta el a szívében egyszer, sokszor, hogy abbahagyja ezt az életmódot, s változtat rajta?

A fentiekhez esetleg még a társadalom megvetését is hozzá lehet számolni. Ezek a társadalom megvetettjei, számkivetettjei. Ugyanakkor szolgáltatásaikat oly sokan igénybe veszik.

Volt valaki a történelem egy bizonyos pontján, aki hasonlóan a fent körbeírt nőhöz számkivetett volt, s meglehetősen sok kritika érte azért, mert ő nem vetette meg a söpredéket.

Igen, az Úr Jézus Krisztus ez a személy.

Nézzük a történetet, aki egy lapra helyezi Jézust egy kurvával:

Jn 8:2 azután korán reggel ismét visszament a Templomba.. Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült, és tanítani kezdte őket.

Jn 8:3 A z törvénytanítók és a farizeusok behoztak egy asszonyt, akit rajtakaptak, hogy házasságtörést követett el. Középre állították,

Jn 8:4 és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt rajtakapták házasságtörés közben.

Jn 8:5 Mózes a Törvényben megparancsolta nekünk, hogy az ilyen asszonyt kövezzük meg. Te mit mondasz?”

Jn 8:6 Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolni őt. Jézus leguggolt, és az ujjával írni kezdett a földre.

Jn 8:7 Mivel tovább kérdezgették, felállt, és azt mondta nekik: „Aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ!”

Jn 8:8 Majd újra leguggolt, és tovább írt a földre.

Jn 8:9 Amikor ezt meghallották, egymás után mind kimentek, kezdve az idősebbekkel, míg végül Jézus egyedül maradt a középen álló asszonnyal.

Jn 8:10 Ekkor Jézus felállt, és azt mondta neki: „Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged?”

Jn 8:11 A z asszony pedig így szólt: „Senki, Uram.” Jézus így felelt: „Én sem ítéllek el. Menj el, és többé ne vétkezz!”

Olvashattuk: a kövezés elmaradt, hiszen az Úr Jézus csak azokat engedte kövezni, akik annyira tökéletesek, hogy nincs az életükben olyan bűn, ami miatt kövezést érdemelnének.

Mit írhatott a porba az Úr Jézus?

Talány számunkra, mert az Ige nem írja.

Talán azt, hogy a rajtakapottak esetében mindkét embert, a férfit is és a nőt is „illene” megkövezni a törvény parancsa szerint…?

Nem fogjuk erre megkapni itt a választ.

De az asszony választ kap az életére nézve. S a válasz így szól:

Jn 8:11 A z asszony pedig így szólt: „Senki, Uram.” Jézus így felelt: „Én sem ítéllek el. Menj el, és többé ne vétkezz!”

Jogod van többet nem vétkezni.

S neked is kedves Olvasóm! Jogodban áll eldönteni, hogy milyen utat akarsz járni az életedben. Istennel akarsz járni, - s akkor élsz tökéletességben -, vagy éled a mókuskerékben az életedet, beleilleszkedve a nagy tömeg életmódjába. Legyen az bármi, ami nem Isten akarata szerint való. Mókuskerék, mert nem visz Istenhez közelebb.

Igen, a jócselekedeteid is ebbe a mókuskerékbe tartoznak. Nem visznek közelebb Istenhez.

Egyedül az Úr Jézus Krisztus szavának (s legfőképpen bűneinkért való áldozatának, halálának) hit általi elfogadása, s a Jézus Krisztus igájának felvétele ad nyugalmat az életednek. Figyeld csak:

Mt 11:28 Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve! Én nyugalmat adok nektek.

Mt 11:29 Azt az igát vegyétek fel, amit én adok rátok. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek.

Mt 11:30 Mert az én igám könnyű, és az a teher, amit én teszek rátok, nem nehéz.”

Jogod van dönteni!