A családról, a házasságról, s annak betegségeiről

A családról, a házasságról, s annak betegségeiről

Még mindig a házasságról, mint kapcsolatról beszélünk

A Mindenható így beszél a házasságról:

1Móz 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.

Magyarország Alaptörvénye: A családra vonatkozó kijelentés kivonata

L) CIKK

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nõ között, önkéntes elhatározás alapján létrejött

életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság,

illetve a szülõ-gyermek viszony.

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást

A házassági eskü szövege:

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …*-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek hozzá**), Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője (segítőtársa**) leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

*Itt a menyasszony, ill. a vőlegény nevét kell mondani.

**A zárójeles részek a menyasszony eskütételére vonatkoznak, ebben a két esetben van csupán eltérés!

Fontos tisztázni, hogy mi a házasság.

Két embernek, pontosabban egy férfinak és egy nőnek önkéntes elhatározásából létrejövő kapcsolata, életközössége.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem több, és nem kevesebb!!

Nem házasság két férfi, vagy két nő között létrejött életközösség, még akkor sem, ha az egyébként önkéntes elhatározásból jön létre.

A házassági életközösség, ahogy azt korábban, a Gondolatok a házasságról című írásomban említettem, s Isten Igéje is alátámasztja (lásd fent) új életközösség létrejöttét jelenti (tehát nem a régi család: szülő), ragaszkodást a házastárshoz, s egy test a házastárssal.

A ragaszkodással kapcsolatosan

A ragaszkodást a polgári életben a házasságkötésben deklaráljuk.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a házassági anyakönyvi kivonat „csak egy darab papír”.Anélkül is lehet ragaszkodni a házastárhoz.

Kérdezem: ha már egyébként ragaszkodik a házastársához, akkor miért nem kész az illető ország-világ-Isten előtt kijelenteni ezt a felelősséget, ezt a ragaszkodást. Talán éppen a felelősségvállalás hiánya miatt?

Mikor szűnik meg a házasság?

Jogilag nyilvánvalóan, amikor azt államigazgatásilag felbontják, s az a határozat jogerőre emelkedik.

Valójában akkor, amikor a házasfelek akármelyike megszegi a Mindenhatónak a házasságra vonatkozó szavát. Vagyis:

 1. Visszavágyik (vagy a szellemi köldökzsinórral oda is kötődik) a szülőhöz.
 2. Nem ragaszkodik a házastársához. (Esetleg jobban ragaszkodik egy harmadik személyhez.)
 3. Már nem egy test a kettőjük közössége (Esetleg benne van egy harmadik személy is.)

Korábban említettem, hogy ez a paráznaság, a házasságtörés.

Beszélni kell a szerződésszegésről

A házasságban a házasfelek ragaszkodást, együttörülést, s együttszenvedést fogadnak mégpedig életük végéig.

Az együttörüléssel általában nincs gond, az megy simán.

Az együttszenvedés az megpróbálja a házasságot: ez szakítópróba.

Mi van akkor, amikor viszont a házastársától szenved valaki (esetleg testi bántalmazás, erőszak miatt)? Kell-e ilyenkor fenntartani az életközösséget? Erősebb-e ilyenkor a „holtodiglan-holtomiglan” köteléke, mint az erőszak ellen való egészséges védekezés?

S még nem kalkuláltuk bele ebbe a helyzetbe az esetleges gyermeke(ke)t.

Lehet-e (kell-e) kezelni a megromlott házasságot?

Természetesen igen! Életmentő, de legalábbis házasságmentő lehet egy beszélgetéssorozat, amit szakember felügyel. A külső személy tárgyilagosan, pártatlanul tudja látni a problémát, s van lehetősége tanácsot adni.

Kérdésed van? Tanácsra van szükséged?

Írj! A lelkigondozó beszélgetésnek éppen az a célja, hogy segítségedre legyek, hogy meghallgassalak. Részletek a honlapomon.

 

Gondolatok a házasságról

Gondolatok a házasságról

A teljesség igénye nélkül

Az elmúlt időszakban a kapcsolatokról beszélgetünk virtuális közösségünkben. Életadó kapcsolat, amely egyrészt Isten és az ember között jön létre, másrészt viszont ember és ember között hasonló törvényszerűségek szerint működik.

A kapcsolatok között a legspeciálisabb a HÁZASSÁG.

A Mindenható ugyanazokat a szabályokat, törvényszerűségeket mutatja be a házassággal kapcsolatban:

 • két ember –egészen pontosan egy férfi és egy nő – között a házasságban
 • Isten és ember között meglévő kapcsolatban

Ez a törvényszerűség az alábbi IGE alapján érvényesül:

1Móz 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.

Miről is van itt szó?

 1. Valaminek, vagy valakinek az elhagyása
 2. Valakihez való ragaszkodás
 3. Valakivel egy testté válás.

Kit kell elhagyni?

Emberek közötti kapcsolatban leválik a szülőről. Istennel való kapcsolatban leválik a világról, első helyre helyezi Istent az életében.

Gondolkodjunk el rajta: hány házasságot mérgez meg az, hogy valamelyik házasfél képtelen leválni a szülőről. Képtelen elfogadni azt, hogy új életközösség jött létre, s ez nem a régi család.

Isten és az ember kapcsolatában is alapvető, hogy Isten kerüljön az ember életében az első helyre, s MINDEN EGYÉB csak a második helyre. A Biblia úgy mutatja be Istent, hogy féltőn szerető. Vagyis féltékeny. MINDENRE és MINDENKIRE.

Kihez kell ragaszkodni?

Emberek közötti kapcsolatban a házastárshoz. Istennel való kapcsolatban Istenhez.

Gondolkodjunk el rajta: mit eredményez, ha valamelyik házasfél nem ragaszkodik a házastársához. Ez a kapcsolat kihűl! A házastárshoz való NEM RAGASZKODÁS eredménye nagyon gyakran MÁSHOZ RAGASZKODÁS lesz. A Biblia ezt paráznaságnak nevezi.

Mt 5:27-28 "Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj!Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.

Gondolkodjunk el rajta: Isten ugyanilyen szintű ragaszkodást vár el az embertől.

Mt 22:37-39 Ő így válaszolt: „»Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel!« Ez az első és legfontosabb parancsolat. A második ugyanannyira fontos, mint ez: »Szeresd úgy embertársaidat, mint saját magadat!«

Az ettől való eltérés paráznaság.

Kivel válik egy testté?

Házasságban házastársával, Istennel való kapcsolatban Istennel.

Gondolkodj el rajta: ha a szívedet megosztod más emberrel, férfival, vagy nővel, akkor mi marad a házastársadnak? Meglopod őt. Ha testileg, érzelmileg kötődsz a házastársadhoz, akkor ott nincs helye másnak.

Gondolkodj el rajta: Isten a teljes szívedet kéri, Ő akar benned élni. Ami ettől kevesebb, az nem elégséges.

Kedves Olvasóm!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket!

 1. Elhagytad-e szüleidet a házastársadért? Elhagytál-e minden mást Istenért?
 2. Ragaszkodsz-e házastársadért? Ragaszkodsz-e Istenhez?
 3. Van-e hely a testedben másnak, mint a házastársadnak? Van-e hely életedben másnak, mint a Mindenhatónak?

Ha egy kérdésre is nemleges a válaszod, tudd, hogy van helyreállás! Dolgozz ezen a helyreálláson!