Élet a halál állapotában

Igetanulmányozás

Gal 2:20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Gal 2:21 Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.

(Új fordítás szerint)

Gal 2:19 Többé nem élek már a Törvénynek. Engem ugyanis maga a Törvény ölt meg. Így azután a Törvény számára halott vagyok, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt ugyanis engem is keresztre feszítettek, és meghaltam.

Gal 2:20 Ezért többé ez már nem is az én életem, hanem Krisztusé, aki bennem él. Ezt az életet ugyanis, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát adta értem.

Gal 2:21 Ezt az ajándékot nem utasíthatom vissza, mert számomra nagyon fontos. Miért? Mert ha a Törvény megtartása tenne elfogadhatóvá Isten előtt, akkor Krisztus halála értelmetlen lenne.

(Egyszerű fordítás szerint)

Hogyan létezik, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve?

Első lépésként vizsgáljuk meg, hogy mi történt a kereszten!

Az evangélium – örömhír – igéi azt mondják, hogy

1Kor 15:1 Emlékeztetlek benneteket testvéreim arra az örömhírre, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet ti is elfogadtatok. Ez a hitetek alapja,

1Kor 15:2 és ezen keresztül fogtok megmenekülni. De csak, ha hűségesek maradtok ahhoz az üzenethez, amit én mondtam nektek. Ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké.

1Kor 15:3 Elsősorban azt az üzenetet adtam át nektek, amit én is kaptam. Elmondtam nektek a legfontosabbat: hogy Krisztus a mi bűneink miatt halt meg, pontosan úgy, ahogy meg van írva.

1Kor 15:4 Ezután eltemették, de a harmadik napon feltámadt, pontosan az Írások szerint.

Jézus Krisztus, a Mindenható akaratából elrendelt Szabadító a bűneinkért mutatott be áldozatot az Istennek, ahol Ő maga volt a Főpap, s az áldozati Bárány egy személyben. Keresztelő János, az Úr Jézus útkészítője így vall Jézusról:

Jn 1:29 Másnap János meglátta Jézust, amint feléje közeledett, és így szólt: „Nézzétek, ő az Isten Báránya, aki elveszi az emberek bűneit!

Nagyon fontos jogi kérdés az, hogy a bűnnek a következménye a Mindenható igazságos döntése szerint a halál.

Róm 6:23 A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál. Isten kegyelmének ajándéka ellenben az örök élet, ezt pedig a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban kaphatjuk meg.

Egy bűnt csak egyszer lehet megbüntetni. Az Úr Jézus magára vette a bűneinket, ahogy a Biblia mondja bűnné lett értünk:

2Kor 5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

S olvastuk, hogy az Úr Jézus a bűneink súlya alatt a kereszten meghalt, elszenvedte ez által bűneink büntetését. Ez az örömhír: nekünk, akik hiszünk ebben az áldozatban, már nem kell bűnhődnünk a bűneink miatt.

Második lépésben válaszoljunk a nyitó kérdésre: Hogyan létezik az, hogy a Krisztussal keresztre vagyok feszítve?

Én voltam a bűnös, aki születésemtől fogva a Mindenhatótól elidegenedve éltem, s az én bűneimet vette magára, lett bűnné értem Jézus. Ott vagyok a kereszten bűnként, hiszen

Róm 7:18 Jól tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen a jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá.

Tehetek-e valamit Isten ajándékának, az örök életnek az elnyeréséért?

Róm 6:23 A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál. Isten kegyelmének ajándéka ellenben az örök élet, ezt pedig a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban kaphatjuk meg.

Az örök élet (vagy ha így jobban tetszik a mennyország) ajándék, amit nem lehet kiérdemelni, sem megvásárolni. Ez kegyelemből hit által lehet a mienk.

Ef 2:8 Mert a kegyelem tette lehetővé, hogy a hit által megmeneküljetek. Ezt pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek.

Ef 2:9 De nem is a jócselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen.

A kegyelem, ami a Mindenható jóindulata irányunkba, vagyis érdemeinktől független jóindulata. S hit által történik, ami viszont a mi szívünkben gyúl, amikor meghalljuk az örömhírt, vagyis azt, hogy az Úr Jézus elvette a bűneinket, megbocsátotta azokat, s kiengesztelte az Atyát. A kereszten az utolsó szava az Úr Jézusnak így hangzott:

Jn 19:30 Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Minden be van fejezve”. Ezután lehajtotta a fejét, és meghalt.

Az „elvégeztetett”, a „minden be van fejezve” azt jelenti, hogy egyetlen bűn sincs megbocsátatlanul. Ez hittel fogadható el, s ez a hit szakítja fel bennünk a sóhajt a szívünk legmélyéről: Köszönöm Istenem!

Ezért az áldozatért, bűnbocsánatért mondhatjuk a Mindenható Istent Atyánknak, apucinak, ezért az áldozatért vagyunk méltóak arra, hogy Isten dicsőségében részesüljünk.

Nem is kell ezután semmit tennem?

Ha úgy szól a kérdés, hogy AZÉRT, hogy örök életem legyen, hogy az Isten elfogadjon, akkor nagy az örömhír: SEMMIT, hiszen ELVÉGEZTETETT!

Ha úgy szól a kérdés, hogy hálából, az Isten gyermekének kell-e jót cselekedni? Nem kell, de:

Ef 2:10 Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott: arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ez legyen az élet útja a számunkra.

Ha Krisztus bennem él, nem is tudok nem jót cselekedni, hiszen a bennem lakozó Krisztus cselekszi azokat.

Gal 2,20 többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

1Thessz 4:13 Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.

1Thessz 4:14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.

1Thessz 4:15 Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat.

1Thessz 4:16 Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak,

1Thessz 4:17 azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

1Thessz 4:18 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.

Ámen

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük