Imádság háza

'elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni, minden nép számára! ' Ézsaiás 56:7

Néhányszor már megfordultam ebben a házban. Ez a Haus (tovább…)

Kultúrák találkozása

A Komáromi Baptista Gyülekezetben szolgáltam 2017. május 14-én. Ruth történetét vizsgáltuk, pontosabban azt a kulturális találkozást, ami a héber család és a moábita kultúra között lezajlott.

Mikor lesz?

Mikor lesz?

Mármint a világvége…

Ez a kérdés foglalkoztatja manapság az embereket. Erre játszik rá a média is. December 21-én bekövetkezik a maya naptár szerinti vég. Már vicc is született vele kapcsolatban. 21-én a CNN közvetíti, majd 22-én megismétli.

2011-ben volt egy úriember, egy sikerevangélista, aki foglalkozott a világvége kérdésével. A neve Harold Camping. Saját rádióállomáson keresztül nyomatta az „igazságot”. Ezrek és ezrek hallgatták, nagyon sok embert befolyásolt. Az első időpont, amit kitalált, az 2011. május 21 volt. Sokan megváltak gazdaságuktól, pénzzé tettek mindent, s hogy hogy nem a rádióállomásra hagyatékozták az összes vagyonukat. Csak az nem tűnt fel nekik, hogy ha egyszer vége lesz a világnak, akkor a Haroldnak sem lesz rá szüksége tovább. Mindenesetre Harold Camping vagyona növekedett, s a világvége viszont május 21-én nem következett be.

De Harold Camping nem adta fel! Újraszámolta a dolgot, s meghatározott egy októberi napot mondván, hogy a május 21 az csak egy szellemi világvége volt, s az igazi bumm, az októberben lesz…

De hányadán is állunk a Mindenható Igéjével? Mit mond az Úr Jézus?

ApCsel 1:6 Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: "Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?"

ApCsel 1:7 Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.

ApCsel 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."

Igen, az első dolog az, hogy nem szabad számolni. Ez az Atya kompetenciája. Ő visszajön akkor, amikor az Atya akarja.

De ha ez nem volna elég, akkor még „kontráz” Péter apostol is. Íme:

2Pét 3:9 Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

2Pét 3:10 De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.

Nem késik! Csak az Úr is adventet tart. Érted, s értem. Meg azokért, akikért imádkozol, hogy az Úrhoz térjenek.

Lehet, hogy azért késik, mert te, akire vár, nem végzed a munkát, amit rád bízott?

Mindenesetre vár, s ez a várakozás ezért van.

 

Shalom a lechem – Békesség nektek!

Shalom a lechem – Békesség nektek!

Jn 20:19 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!"

Jn 20:20 És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.

Jn 20:21 Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket."

Jn 20:22 Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket!

Jn 20:23 Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."

Gyülekezeteinkben elkezdődtek a hálaadónapi ünnepségek, ez az ősz időszaknak a programja. Ilyenkor megyünk a gyülekezetekbe, egyik meghívás a másik után, s ünnepelünk, hálásak vagyunk. Elmondjuk egymásnak azt, hogy miért vagyunk az elmúlt évben hálásak a Mindenhatónak.

Különböző szituációban élő emberekkel beszéltem az elmúlt időszakban, mondjuk félévben. Ismerem az élethelyzeteiket. A magunk élethelyzetét is idesorolom. Mondanék egy-két ilyen szituációt – elsősorban családom életéből -. Március végével megszűnt a munkaviszonyom, s a mai napig nem találtam magamnak állást. Az árfolyamproblémák miatt meglévő hitelünk komoly fennakadásokat okoznak. Emberekben próbáltunk bízni, s a megszolgált bizalom helyett megrágalmazásban volt részem. S lehetne folytatni ezt a sort.

Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen év után miért adjak hálát… Számoljak be arról, hogy ezekben az élethelyzetekben időnként aggodalom fog el, s mondjam el azt, hogy az aggodalom tulajdonképpen a Mindenhatóban való bizalmatlanság? Ez igaz a maga helyén, de semmi köze a hálaadáshoz.

Olvasom az Isten Igéjét, s közte a fenti igéket is… Olvasom, azt, hogy a teljesen beparázott, kétségbeesett tanítványokat megszólítja: Shalom a lechem!

Mi van ebben a kifejezésben, ami helyre tudja tenni az embert? Békesség nektek, vagy másként fordítva: Legyen teljes a békességetek!

A fenti szakaszban attól a ténytől lett a tanítványoknak békességük, hogy látták mesterüket a halálból feltámadva. S ott van a bátorítás is: Küldelek benneteket! Ha megbocsátjátok a bűnöket, a tietek is megbocsátott lesz!

Mi ebben olyan extra: megbocsátani a bűnöket? Békességet kapni úgy lehet, hogy megbékélek Istennel, s megbékélek emberekkel.

2Kor 5:17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

2Kor 5:18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.

2Kor 5:19 Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.

2Kor 5:20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!

Igen, Krisztus a mi békességünk! A békességünk, aki megbocsátotta a bűneinket. Igen Ő megbocsátott, s küld bennünket, követségbe rávenni az embereket azzal, hogy béküljenek meg Istennel.

Mikor tudok Istennek megbékéltnek lenni?

Ha felismerem Isten szavából, hogy a magam teljesítményéből képtelen vagyok megszolgálni az üdvösségért, a bűnbocsánatért, ha felismerem azt, hogy Isten egyszülött Fia meghalt a világért (énértem), hogy el ne vesszek. Ez nem az én teljesítményem, hanem a Mindenható megelőlegező kegyelme.

Róm 5:8 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

S az én dolgom ezek után nem más, mint a hála. Köszönöm Istenem, hogy bűneim megbocsátást nyertek a Te kegyelmedből.

 

Szeretném jobban megismerni Istent!

Mindenki találkozott már az Úr Jézusnak az alábbi mondatával, gondolkodtunk is már rajta, vajon mit akarhatott mondani ezzel Urunk.

Mt 5:6 Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

Kérdezheti a kedves olvasó, hogy kerül a MEGISMERÉS kapcsolatba az ÉHEZÉSSEL és SZOMJÚHOZÁSSAL?

Talán segít megérteni a kérdést, ha elmélkedünk kicsit azon, hogy mit is jelent az éhezés és a szomjúhozás…

Ha nyelvtanilag vizsgáljuk a két szót, akkor úgy tudjuk ezt jellemezni, hogy ezekhez a szavakhoz tárgy vonzódik. Mit is jelent ez? Azt, hogy nincs éhség csak magában, hanem mindig VALAMIT éhezik az ember, és mindig VALAMIT szomjazik az ember. Tehát ennek a két szónak van tárgya. Ha éhes vagy, akkor azt nem tudod kielégíteni egy jó könyvvel, vagy egy pohár vízzel, de a szomjúságot sem egy szelet kenyérrel.

Az Úr Jézus azt tartja BOLDOGNAK, aki az IGAZSÁGOT éhezi és szomjúhozza.

Jn 17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Az Úr Jézus választ ad egy örök kérdésre: Mi az IGAZSÁG?

Ha, tehát szomjúhozom és éhezem az Isten szavára, akkor az engem betölt, megelégít.

Ezék 2:7 És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.

Ezék 2:8 Te pedig, embernek fia, halld meg a mit én néked szólok. Ne légy pártos mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, a mit én adok néked.

Ezék 2:9 És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém, és ímé benne egy könyv türete vala.

Ezék 2:10 És kiterjeszté azt előttem, és ímé be vala írva elől és hátul, és írva valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók.

Ezék 3:1 És mondá nékem: Embernek fia! a mi előtted van, edd meg; edd meg ezt a türetet, és menj, szólj az Izráel házának.

Ezék 3:2 Felnyitám azért számat, és megéteté velem azt a türetet.

Ezék 3:3 És mondá nékem: Embernek fia! hasadat tartsd jól és belső részeidet töltsd meg ezzel a türettel, a melyet adok néked. És megevém azt, és lőn az én számban, mint az édes méz.

Ezék 3:4 És mondá nékem: Embernek fia! eredj, menj el az Izráel házához, és szólj az én szavaimmal nékik.

Íme, egy sajátos képekkel megfogalmazott történet a Mindenható prófétájával kapcsolatosan. Arra szólítja fel a Mindenható Ezékielt, hogy egye meg valóságosan az Ő beszédét. Engedelmeskedve Ezékiel, úgy találta, hogy a Mindenható Szava olyan volt a bensőjében, mint az édes méz.

Éhezni, szomjúhozni azt, ami finom, ami kívánatos… És az ígéret: MEGELÉGÍTTETNEK!

S mondhatod, hogy ez egy ócska ószövetségi történet, ami manapság…

Láss csodát! Ez a történet megismétlődik az Igében. Figyeld csak!

Jel 10:8 És a szózat, a melyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van.

Jel 10:9 Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz.

Jel 10:10 Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.

Jel 10:11 És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.

Mit tartalmaznak ezek a könyvtekercsek, s mi hasznom van nekem ezekből? Gondolom ez a következő kérdés, ami megmozgatja az ember fantáziáját. Szeretném jobban megismerni a Mindenhatót, s most jönnek nekem azzal, hogy fogyasszam az Isten könyveit, írásait… Mi értelme van ennek?

Nagyon sok! Maga az Úr Jézus mondja:

Jn 8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Mi köze az igazságnak Isten szavához? Az igazság – rendben van – szabaddá tesz, de mi a helyzet az Igével?

Mit olvastunk? A te Igéd IGAZSÁG és újfent ha megismeritek az igazságot, az SZABADDÁ tesz.

De nézzük meg, hogy a fent idézett ige milyen környezetben szerepel?

Jn 8:31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;

Jn 8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Jn 8:33 Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?

Jn 8:34 Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

Jn 8:35 A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.

Jn 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

Jn 8:37 Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.

Jn 8:38 Én azt beszélem, a mit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, a mit a ti atyátoknál láttatok.

Jn 8:39 Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.

Jn 8:40 Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

Jn 8:41 Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.

Jn 8:42 Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.

Jn 8:43 Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.

Jn 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Jn 8:45 Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.

Jn 8:46 Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?

Jn 8:47 A ki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.

Jn 8:48 Felelének azért a zsidók és mondának néki: Nem jól mondjuk-é mi, hogy te Samaritánus vagy, és ördög van benned?

Jn 8:49 Felele Jézus: Nincs én bennem ördög; hanem tisztelem az én Atyámat, és ti gyaláztok engem.

Jn 8:50 Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van a ki keresi és megítéli.

Jn 8:51 Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.

Jn 8:52 Mondának azért néki a zsidók: Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is; és te azt mondod: Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké.

Jn 8:53 Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál, a ki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek állítod te magadat?

Jn 8:54 Felele Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, a ki dicsőít engem, a kiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,

Jn 8:55 És nem ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.

Jn 8:56 Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.

Jn 8:57 Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad?

Jn 8:58 Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.

Jn 8:59 Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

Egy-két igazság ebből az Igéből…

Az Úr Jézus támadói Ábrahámtól származnak, akiről azt mondja az Ige:

1Móz 15:6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Ez a mondat akkor hangzott el, amikor a Mindenható ígéretét Ábrám meghallotta, s azt ő elhitte, elfogadta…

Tehát Ábrahámtól származnak a vádlók, s az Úr Jézus a fenti részben rávilágít arra, hogy amiképpen Ábrahám az Isten akaratát cselekedte, akképpen nekünk is azt kell. Nem elég a származás – valamilyen vallásba beleszülettem -, hanem egy (Istennel) személyes találkozás után cselekedni kell az Ő akaratát, s ez az Igazság fog szabadokká tenni.

Gondolkodj azon:

1.       Mit mond az Isten szava (igazsága) rólam?

2.       Mit jelent megismerni az Igazságot?

3.       Milyen változást hoz az életembe, ha megismerem az Igazságot?

 

Ismered a titkot?

 

A XXI század Komároma

Az elmúlt héten a két Komáromban tartottuk a 20. Komáromi Napokat. Komárom történelme, a város politikai kettészakítása, a megbékélés ihleti ezt a fesztivált. Mindkét komáromi helyszínnel különböző koncertek, egyéb kulturális rendezvények, konferenciák fémjelzik ezt a fesztivált. A rendezvény helyszínein több ezer ember, kirakodóvásár: az emberek nem sietnek sehová.

Történelmünkhöz hozzátartozik, hogy Komárom a római kor legnagyobb helyőrsége volt Brigetio néven. A hagyományőrzés jegyében létezik egy római katonai egyesület is, tagjai korhű ruhába öltözve, korabeli fegyverekkel játszadozva.

A Római Birodalom Jézus Krisztus korában (akár Komárom-Brigetio)

A címbeli kérdés: >>Ismered titkot?< < gyakran elhangozhatott emberek között… S mutattak egy jelet. Ha ismerte a megszólított, akkor nagyon örültek egymásnak, ha nem, akkor lehet, hogy oroszlánok martalékává vált az illető. Mi volt ez a jel?

Ha valaki a fesztivál ideje alatt korhű római öltözetbe öltözött, nagyon nem lógott ki a sorból. Éppen ezért gyülekezetünk úgy határozott, hogy kihasználjuk ezt a helyzetet, s beöltözünk, s megszólítjuk az embereket. Jártuk az erődöt, s beszélgettünk emberekkel. Kellék egy viasztábla belekarcolva a titkos jel, a görög szöveg, s a magyar fordítása. S ha már beszélgettünk, elmondtuk, mert elmondhattuk, hogy nekünk XXI. századi kereszténynek mit jelent a jelkép.

Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó

Ez a titok, ami megkülönböztette a vallásokat általában a kereszténységtől. A Megváltó cím egyedül a császárt illette meg a rómaiaknál. Ha ezt Istenre alkalmazta valaki, számíthatott a halálra.

Mit jelent ez nekem a XXI. században? Ezt >> (Személyes bizonyságtételem

 

Az élet egy taposómalom

Néhány esemény az elmúlt időszakból

  • Juditom március 31-én ledolgozta utolsó munkanapját. Most a nyugdíjazás előtti szabadságát és felmentési idejét tölti.
  • Andris fiúnk március 24-el munkába kezdett egy lovardában Kiskunfélegyházán, azóta egész jól belakta magát, rendben meg van a szerződése, fizetése.
  • Új munkakörbe kerültem a cégnél, pontosabban a munkakör az változatlan, csak a munka technológiája változott. Amit eddig ülve lehetett végezni, most már állva kell. Mondanom sem kell csöppet sem örülök neki.
  • Hozzákezdtem egy másodálláshoz, nem titkolva, hogy szeretnék megszabadulni az állómunkától. Ez egy ügynöki vállalkozás. (Lesz még szó erről a honlapon.)
  • Gyülekezeti munkában pedig a komáromi napok alatt egy missziós munkát terveztünk, s hajtottunk végre Titkok címmel.
 

A rendszerességről és egyéb eseményekről

Korábban írtam az örömmel végzett munkáról. Ennek egyik alapeleme a rendszeresen végzett munka, amit az ember szívesen végez. Ez fogja az embert megedzeni, … (lásd ott).

Nos, ezen a területen érzem magam megpróbálva Istentől. Elkezdek valamit, de nem végzem rendszeresen. Nem vagyok benne kitartó, s ha egy ideig nem végzem, akkor már nehezen kezdek újra hozzá, szinte nem érzem az örömét ennek a munkának.

Legutóbb 2011. március 15-én írtam ide a portálra. Pedig lett volna mit írni. Örömteli dolgok, s persze olyanok is, amit jó lenne kiírni magamból… Mégsem tettem, s most szinte lelkiismeret furdalásom van… Pedig nem kellene legyen. Magam határoztam el, hogy elkezdem, tehát magamnak tartozom számadással az elvégzése miatt.

A bejegyzésekre úgy mond, elő lehet fizetni, vagyis, ha érdekel valakit, hogy milyen bejegyzések születnek az oldalon, akkor egy regisztráció, s naponta ott van a postafiókban a „termés”. Ez azt jelenti, hogy már nem csak a saját kedvtelésemből teszek, amit teszek, hanem más is figyel, érdeklődik irántam. Tehát, ha ilyen helyzetben nem tenni valamit, már túlnő a saját lelkiismeret kérdésén: a mások csendes várakozása is lehet számonkérés.

Működtetek egy napi igei gondolatot tartalmazó oldalt hasonló előfizetéses rendszerben. Előfordul, hogy valami ok miatt nincs időm feltölteni a leveleket (vagy csak szimplán elfeledkezem róla). Zavart az, hogy ilyenkor nincs visszajelzés arra, hogy ki hiányolja a leveleket. Hajlamos vagyok ilyenkor azt hinni, hogy senkit nem érdekel, amit csinálok. S egyszer csak kapok egy emailt, amiben reklamál az írója, érdeklődik hogylétem felől, s megkérdezi, hogy esetleg valami gondom van-e. Tehát a csend, az nem az érdeklődés teljes hiánya.

Miért írom le ezeket?

Talán önigazolásként… Talán mentegetőzésként… Nem!

Csak a felismerésemet szeretném megosztani. Amit teszek, valaki(k) figyeli(k). Ha kapok visszajelzést, akkor megtudom, hogy ki figyeli, ha nem, akkor is tudnom kell, hogy Isten tud róla, vannak cselekedetek, amelyeket Ő készített elő, s nekem szabad döntésem van arra, hogy megteszem-e azokat, vagy sem. De tudnom kell, hogy minden kimondott szóért, elküldött emailért, blogbejegyzésért (vagy azok elmaradásáért) számot fogok adni Ő előtte.