Kicsoda Jézus Krisztus? 2. rész

Megnéztük a zsidó névadás módszerét. Tulajdonnév+apja neve, illetve tulajdonnév+tulajdonság.

Jézus a Krisztus

Találkozunk a Bibliában ezzel a kifejezéssel

Jn 20:31 Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, Isten Fia, és ez által életetek legyen benne.

Másik helyen:

ApCsel 5:42 Minden nap a Templomban és házról házra járva tanítottak, és mindenkinek hirdették az örömhírt, hogy Jézus a Krisztus.

Arra az ószövetségi próféciára utal a név, amit a Mindenható megígért. Fogy érkezni egy személy, akit az Isten arra ken fel, hogy megszabadítsa népét bűneiből. (Ézs 53. fejezet)

Jézus a Messiás, a Krisztus.

Mi az, ami ebben a szolgálatban belefoglaltatik: Jézus a Krisztus?

Jézus Krisztus maga tesz ezekről bizonyságot.

Jn 8:31 Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."

Más helyen a saját nevéről – IGAZSÁG- tesz bizonyságot:

Jn 14:6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Ha visszahelyettesítünk a Jn 8,32-be: Ha megismertek engem (igazság), akkor én megszabadítalak titeket.

Ez a megszabadítás nem egy korlátozott szabadság, hanem valóságos.

Jn 8:36 Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."

Ő tesz szabaddá arra, hogy ne kövessünk el bűnt. Szabaddá tesz, felhatalmaz arra, hogy Isten gyermeke legyünk:

Jn 1:12-13 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

A házasságtörő asszonyt nem rótta meg, nem ítélte el, hanem kihirdette számára ezt a szabadságot:

Jn 8:10-11 Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?" Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!")

Felszólította, hogy hagyja maga mögött a múltját, mert van hatalma arra, hogy ne vétkezzen.

Van egy másik történet az Igében, ahol az Úr Jézus ebben a pozíciójában botránkoztatja meg a benne kételkedőket. A történetben szerepel egy béna, akit társai a tetőt megbontva leeresztik Jézus elé. Jézus a következőket mondja:

Mrk 2:5… így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid."

A kételkedés:

Mrk 2:7 "Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?"

S ezek után kihirdeti a tényt saját magáról: Ő a Krisztus:

Mrk 2:9-11 Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!?  Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!"

Jézus a Krisztus, akiről a Szentírás így fogalmaz:

Jóel 2:32 (3,5) De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr.

Jézus Krisztus a mi menedékünk, akihez futhatunk, amikor halálos nyomorúságban vagyunk. Őt rendelte a Mindenható menedékvárosnak a bűnös ember számára. (Lásd a Menedékvárosokról szóló írás)

Náh 1:7 Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.

Fussunk hát hozzá nyomorúságban lévők!

 

Kicsoda Jézus Krisztus? 1. rész

Avagy Jézus nevei a Bibliában…

A „név” fogalmával sokan hadilábon állnak. Valaminek a neve azonosan egyenlő a név mögött álló személlyel, tárggyal. Tehát ha azt mondom, hogy „gróf Széchenyi István”, akkor ez a név azonosan egyenlő azzal a személlyel, aki egy adott időben adott helyen, s pontosan meghatározott anyától született, többek között alapítója a Magyar Tudományos Akadémiának, tehát azonos a Széchenyivel.

Nem állja meg a helyét az az eszmefuttatás, hogy a név jelenthet egy címet, egy titulust, de semmiképpen nem azonos a névvel megjelölt személlyel.

Vannak beszédes nevek…

Ilyen beszédes név pl.: a Kovács név is, vagy a Szekeres, vagy Nagy, esetleg Kiss. Valamire utal. Nem biztos, hogy a Kiss név arra utalna, hogy a viselője egy kistermetű ember lenne. Lehet egy 2,10 méteres ember neve is Kiss, még ha a dolog kicsit muris is.

Beszédes a bibliai névadás is…

A Bibliában olvasható nevek gyakran próféciákat sugallnak, a névadónak a pillanatnyi lelkiállapotát tükrözik.(Vagy nem is biztos, hogy pillanatnyi az a lelkiállapot.)

A Biblia első lapjain találkozunk az Ádám névvel, akit a Mindenható saját kezével gyúrt a föld porából, s a saját leheletét lehelte az orrába (1Móz 2,7). Az ő neve vörösnek lenni, ember, földből valót jelent. Teljesen utal a név viselőjének az eredetére is.

A Mózes név pedig jelent valakinek a gyermeke, vízből kihúzott személyt.

S mi a helyzet Jézus nevével?

Találkozunk vele a Bibliában, mint Ember Fia. Miért is? Mert van földi születése. Jézus Krisztus ebben az értelemben Jesus ben József. Jézus, József fia. Bár József csak nevelőapja Jézusnak.

S természetesen használják/használjuk Jézus nevét úgy is, mint Isten Fia.

Az őskeresztyén gyakorlatban találkozunk a hallal, mint jelképpel. A hal neve görögül ichtys. Ha a hal nevének a betűit tartalommal töltjük meg, akkor megkapjuk a keresztyének hitvallását: Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó.

 

 

Folytatom...